Nhiệm vụ lãnh đạo

Nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Xuân Yên
I. ĐẢNG ỦY
1. Ông: Trần Anh Khoa - Bí thư Đảng ủy
2. Ông: Hoàng Xuân Linh - Phó Bí thư TT Đảng ủy
II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
1. Ông: Hoàng Xuân Linh - Chủ tịch HĐND xã
2. Ông: Phan Thị Hoàng Hà - Phó Chủ tịch HĐND xã
III. ỦY BAN NHÂN DÂN
1. Ông: Phạm Trung Thành - Chủ tịch UBND xã
2. Ông: Kiều Đình Công - Phó chủ tịch UBND xã
3. Ông: Phan Trung Tuyến - Phó chủ tịch UBND xã
IV. ỦY BAN MẶT TRẬN TÔ QUỐC
1. Ông: Trần Xuân Thái - Chủ tịch UBMTTQ xã