Xuân Yên có 11 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh:

1. Đền thờ Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Huấn, thôn Hợp Giáp

2. Đền Thánh Mẫu, thôn Hợp Giáp

3. Nhà thờ Phan Khắc Hòa, thôn Trung Lộc

4. Đền Thánh, thôn Yên Liễu

5. Đền thờ Tiến sỹ Nguyễn Bật Lãng, thôn Yên Liễu

6. Đền Cá Ông, thôn Yên Ngư

7. Đền Tăng Long, thôn Yên Nam

8. Nhà thờ Phan Văn Tư, thôn Yên Nam

9. Nhà thờ Họ Lê Tiên bào

10. Nhà thờ Lê Văn Diễn

11. Đền Thánh Mẫu, thôn Yên Thông